این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

Change laws! Protect international figures; Don’t trust under pressure families & lawyers

Publicity Team 06/13/2016

از  مجامع بین المللی بخواهیم تا با فشار بر حکومت ایران شرایط رویت عمومی استاد طاهری در حضور نمایندگان سازمان ملل و پیروان رافراهم سازند، تاآزمون راستی سنجی  مدعیان زنده بودن یا نبودن استاد طاهری شود.

و ثانیا:

همه ما میدانیم که سرنوشتی شبیه به آنچه که  برای آقای طاهری رخ داد، نه اولین و نه آخرین از این نوع است و همه ی حکومتهای دیکتاتور که از ارتقاء اندیشه بشری در هراسند،در طول تاریخ همواره در مورد اندیشمندان  مشابه عمل کرده اند؛

امضای کمپین Sign the Petition

 

بنابراین از نمایندگان کشور ها در سازمان ملل خواهیم خواست تا:

با تصحیح  قوانین بین المللی ، که بر اساس آن برای افرادی که متعلق به جامعه جهانی بوده و سرمایه ی بشری محسوب میشوند، تصمیم گیری و قضاوت مسئولین حقوق بشر صرفا بر مبنای استنادات و تاییدات  وابستگان و خانواده است،تجدید نظر کنند و باا تاکید بیشتر بر حقوق  قانونی پیروان و هواداران  این افراد ،امکان فریب افکار عمومی توسط حکومتهای دیکتاتور،بواسطه ایجاد فشار بر خانواده متهمین عقیدتی حتی الامکان کاهش یابد؛

حکومتهایی که صاحبان اندیشه را از طریق ایجاد فشار بر وابستگان آنهامورد ازار قرار داده و نهایتا جامعه بشری را از وجود انها محروم میسازند.

امضائ کننذگان این کمپین نام و مشخصاتشان محفوظ است مگر اینکه خودشان بخواهند.

لطفا لینک کمپین را برای دوستان خود بفرستید تا هرچه سریعتر به حد نصاب لازم برسد.

Our teacher, Master M.A. Taheri the founder of Interuniversalism ideology, was tortured to death in January 2015 in Iran simply because the government believes his peaceful teachings of love and unity is against Islamic sanctities. To this date, the Iranian government hides his death by using his under pressure family and government appointed lawyers

Master Taheri’s family in Iran is under severe pressure to cooperate with the Iranian regime agents, so they have to give fabricated information to the media and human rights organizations by wrongfully claiming that Master Taheri is still alive

First of all, we ask of you to demand of the Iranian government to show Master Taheri to the public – not a footage of him filmed long before his death or recorded interviews but the man himself. Since this is not possible, it will finally push the government to admit to Taheri’s death and revealing the truth. This way, his rights, teachings, name and reputation is protected. It will also helps his unlawful death and bloodshed get the attention it deserves and bring those responsible to justice

Considering Master Taheri as an international figure that belongs to a wider global society, his tragic death should bring the United Nation and other human rights organization’s attention to make fundamental changes to represent international figures and prisoners by passing a bill to not base legal citations on unreliable sources such as corrupt court systems, as well as pressured families and government appointed lawyers

We request these changes to immediately take place to prevent similar tragic outcomes in the future